Флексибилни технолошки системи – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 45 + 30 5
Наставници

Ђорђе Чичаванредни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из подручја флексибилних технолошких система и структура.

Исход учења

Препознавање и разликовање основа флексибилне производње. Познавање савремених флексибилних технолошких структура и њихових компоненти: обрадних, манипулационих, мјерно-контролних, транспортно-складишних и управљачких.

Садржај предмета

Основе флексибилне производње. Увод у флексибилне технолошке структуре. Стање и тенденције развоја савремених технолошких система. Основни појмови и нивои сложености. Подлоге за планирање, пројектовање и увођење флексибилних технолошких структура. Компоненте флексибилних технолошких система. Нумерички управљане машине алатке као основне компоненте флексибилних технолошких система. Манипулациони системи. Мјерно-контролни системи. Транспортно-складишни системи. Управљачки системи. Програмирање флексибилних технолошких структура.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи интерактивно у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вјежби, те кроз консултације. На предавањима се излаже теоријски дио градива илустрован кроз карактеристичне примјере. Кроз лабораторијске и рачунарске вјежбе стечена знања се примјењују на расположивој опреми. Поред предавања и вјежби редовно се одржавају и консултације.

Литература
 1. Гатало, Р., Рекецки, Ј. и други аутори (1998): Флексибилни технолошки системи за обраду ротационих израдака, књига 1, 2 и 3, Институт за производно машинство – ФТН, Нови Сад
 2. Лукић, Љ. (2008): Флексибилни технолошки системи, Машински факултет, Краљево
 3. Тlusty, G. (1999): Manufacturing process and equipment, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
 4. Weck, M., Brecher, C. (2006): Werkzeugmaschinen: Automatisierung von Maschinen und Anlagen, Springer, Berlin
Облици провјере знања

Оцјена се формира на основу: присуства на предавањима и вјежбама, успјешно урађеног и одбрањеног пројектног задатка, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 2. Колоквијум 15
Пројектни задатак 20 Завршни испит 45
1. Колоквијум 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама