Флексибилни технолошки системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 3П + 2В 6
Наставници

Ђорђе Чичаванредни професор

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је стицање основних знања из флексибилних технолошких система и структура.

Исход учења

Упознавање студента са савременим флексибилним технолошким структурама и њиховим компонентама: обрадним системима, системима манипулације, мјерним и управљачким системима, транспортно-складишним системима.

Садржај предмета

Стање и тенденције развоја савремених технолошких система. Развој НУ машина алатки као основних компоненти флексибилних технолошких система. Анализа и компоненте флексибилних технолошких система. Флексибилни технолошки модули. Флексибилне технолошке ћелије. Подлоге за пројектовање флексибилних технолошких система. Методологија анализе дијелова за флексибилне технолошке системе. Манипулациони системи. Мјерни системи и сензорска техника. Управљачки системи у флексибилним технолошким системима. Транспортно-складишни системи. Конфигурације флаксибилних технолошких система. Технологија за флексибилне технолошке системе.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе и консултације. Израда пројектног задатака. Посјета производним предузећима.

Литература
 1. Лукић, Љ.: Флексибилни технолошки системи, Машински факултет, Краљево, 2008.
 2. Гатало, Р., Рекецки, Ј., Зељковић, М., и др.: Флексибилни технолошки системи, Књиге 1, 2 и 3, ФТН, Нови Сад, 1989.
 3. Тlusty, G.: Manufacturing process and equipment, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999.
Облици провјере знања

Провјера знања се врши праћењем активности студента у току предавања и вјежби, оцјењивањем пројектног задатка, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Пројектни задатак 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама