Филoзoфиja науке – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 0 3
Наставници

Мирослав Дринићредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Филозофија науке представља цјелину филозофског пропитивања свих аспеката феномена науке почев од њеног настанка, генезе, значења и утицаја које наука остварује на културни, социјални, економски и психо/духовни живот човјека и свеукупни преображај природе. Филозофски приступ феномену науке има за циљ упознавање с промишљањем темељних карактеристика појединачних наука, али и науке у цјелини, при чему се то подразумијева како онтолошки, тако и сазнајно-епистемолошки и антрополошли приступ. Као обавезни предмет првог циклуса студија филозофија науке треба да омогући студентима што обухватнији али истовремено и продубљени приступ историјском, али и проблемским аспекту науке, оспособљавајући их за критичко промишљање наука и филозофских импликација њених спознаја, имајући при том у виду њене како класичне тако и савремене појавне облике

Исход учења

Омогућити продубљени студиј студентима, а посебно онима који имају интерес за проблеме филозофије науке у њеном модерном разгранавању. Развити моћ критичког пропитивања науке и научнотехничког устројства свијета, те способност разумијевања конкретних феномена. Потицати способност критичког мишљења, тумачења и теоријског уопштавања достигнутих увида и тумачења стручне литературе.

Садржај предмета

Научни допринос ренесансе и почеци модерне науке; Окрет у нововјековној природној науци; Узрочности проблем индукције; Епистемолошки темељи нове слике науке; Теорија објективности научног сазнања; Теорија истине и раст сазнања; Проблем каузалитета у класичној и квантно-механичкој реалности; Смисао и значај синтезе код Њутна; Квантна механика и Кантова филозофија; Платон и свијет елементарних честица; Језик и у свијету модерне науке; Наука, техника и технологија; Теоријски и методолошки плурализам у науци; Наука, умјетност, естетско; Савремена сцена филозофије науке.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, семинарски радови, менторски рад.

Литература
Филип Франк, Филозофија науке
Вернер Хајзенберг, Физика и метафизика
  Слика свијета савремене физике
  Физика и филозофија
Александар Коаре, Научна револуција
Нилс Бор, Атомска физика и људско знање
А. Н. Вајтхед, Наука и модерни свет
Дејвид Бом, Узрочност и случајност у савременој физици
Јелена Берберовић, Филозофија и свијет науке
Ханс-Георг Гадамер, Ум у доба науке
Хенри Поенкаре, Знаности хипотеза
Карл Фридрих Вајсзекер, Јединство природе
Едмунд Хусерл, Криза европских наука
Роберт Опенхајмер, Снови о коначној теорији
Мартин Хајдегер, Доба слике свијета
  Питање о техници

 

Облици провјере знања

Колоквијум и завршна усмена провјера.

Похађање наставе 5    
Активност на настави 5 Завршни испит 50
Колоквијум 40 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама