Ергономско пројектовање – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 30 + 30 5
Наставници

Биљана Врањешвиши асистент

Милан Зељковићредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о практичној примјени ергономске методологије која обезбјеђује пројектовање одговарајуће технике и метода и методе којима се реализују ергономска рјешења.

Исход учења

Након успјешно савладаног програмског садржаја студент је оспособљен: да реализује и примјењује ергономски приступ пројектовања свих елемената радног простора; да адекватно процјени ергономске ризике радне средине; да формира и анализира функционисање алгоритама радних дјелатности.

Садржај предмета

Историјат развоја ергономског пројектровања. Ергономско пројектровање – концепције и методе. Методе ергономског пројектовања: психолошке, физиолошке, математичке, имитационе. Формирање базе података. Центили. Ергономско пројектовање помоћу рачунара. Ергономског пројектовање радних простора и активности. Ергономско антропометријске листе и упутства за мјерење. Оцјењивање ставова и покрета тијела и екстремитети људи. Модел радних покрета OWAS метода. Пријем информација. Обрада информација. Анализатори вида, звука и додира. Видно поље човјека. Улога људи у контроли и управљању. Пропусне способности човјека. Човјек као регулатор. Управљање преко система за приказивање информација. Анализе потребног времена за дјелатност људи у процесу контроле и управљања. Формирање и анализа функционисања алгоритма дјелатности. Квантитативни показатељи алгоритама дјелатности. Моделирање замора оператора. Оцјењивање субјективног осјећаја заморености. Метод оцјењивања погрешних реакција људи. Оцјењивање ефективности групног рада. Информационо-симулациони модел групног рада. Методе обуке оператора. Математички модел обучавања човјека-оператора. Методе за процјену ергономског ризика.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета верификованих организација за пројектовање производних, канцеларијских и индустријских објеката.

Литература
 1. Мирољуб Гроздановић, Ергономско пројектовање-делатности човека оператера, ФЗНР Ниш, 1999.
 2. Соња Павловић-Веселиновић, Практикум за вјежбе, ФЗНР Ниш, 2013.
 3. ЕN норме.
Облици провјере знања

Израда семинарског рада и његова одбрана. Полагање колоквијума у току семестра (два колоквијума). Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 50
Семинарски рад 5 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама