Ергономско пројектовање
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 2П + 2В 5
Наставници

Биљана Врањешвиши асистент

Соња Павловић-Веселиновићванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о практичној примени ергономске методологије која обезбјеђује ергономском пројектовању одговарајуће технике и методе којима се реализују практична ергономска рјешења.

Исход учења

Студент који успјешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да разумије и примјењује хуманистички приступ пројектовања свих елемената радних простора; да адекватно процјени ергономске ризике радног окружења; да формира и анализира функционисање алгоритама радних дјелатности.

Садржај предмета

Историјат развоја ергономског пројектовања. Ергономско пројектовања – концепције и методе. Основне концепције ергономског пројектовања. Методе и технике. Психолошке методе. Физиолошке методе. Математичке методе. Имитационе методе. Формирање базе података. Центили. Ергономско пројектовање помоћу рачунара. Ергономско пројектовање радних простора и активности. Ергономско антропометријске листе и упутства за мјерења. Оцењивање ставова и покрета тела и екстремитета људи. Модел радних покрета „OWAC“ метода. Пријем информација. Обрада информација. Анализатори вида, звука и додира. Видно поље човека. Улога људи у контроли и управљању. Пропусне способности човјека. Човјек као регулатор. Управљање преко система за приказивање информација. Анализе потребног времена за дјелатност људи у процесу контроле и управљања. Формирање и анализа функционисања алгоритама дјелатности. Квантитациони показатељи алгоритама дјелатности. Моделирање замора оператора. Оцјењивање субјективног осјећаја заморености. Метод оцјењивања погрешних реакција људи. Оцјењивање ефективности групног рада. Информационо-симулациони модел групног рада. Методе обуке. Математички модел обучавања људи. Методе за процену ергономског ризика.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета верификованих организација за пројектовање производних, канцеларијских и индустријских објеката.

Литература
  1. Гроздановић, М.: Ергономско пројектовање, Факултет заштите на раду Ниш, 2008.
  2. ЕN норме
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана тог рада. Полагање колоквијума у току и на крају семестра (два колоквијума). Завршни испит након на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Семинарски рад 5 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама