Енглески језик II – почетни
Статус Семестар Број часова ECTS
Факултативни 2 0П + 2В 0
Наставници

Сања Магловстручни сарадник

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти савладају основним језичким вјештинама укључујући писање, читање, основе граматике енглеског језика те комуникације.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да успјешно прати садржај наставе из енглеског језика у наредним семестрима. Стећи ће основне језичке способности везане за граматичке структуре, усмену и писмену комуникацију која одговара почетном нивоу знања страног језика.

Садржај предмета

Asking about and describing locations of places. Asking about and describing neighborhoods. Asking about quantities. There is/there are; one; any and some. Prepositions of place. Quantifiers. Questions: how many and how much. Count and non-count nouns. Asking about and describing people’s appearance. Identifying people. Questions for describing people: Whatlook like, how old, how tall, how long. Modifiers with participles and prepositions. Contrastive stress. Writing an e-mail describing people. Describing past experiences. Exchanging information about past experiences and events. Present perfect yes/no and Whquestions, statements and short answers with regular and irregular past participles. Already and yet. Present perfect vs. simple past. For and since. Linked sounds. Asking about and describing cities. Asking for and giving suggestions. Talking about travel and tourism. Adverbs before adjectives. Conjunctions: and, but, though and however. Modal verbs can and should. Talking about health problems. Asking for and giving advice. Making requests. Asking for and giving suggestions. Infinitive complements. Modal verb should for suggestions. Modal verbs can, could and may for requests. Reduction of to. Expressing likes and dislikes. Agreeing and disagreeing. Ordering a meal. So, too, neither and either. Modal verbs would and will for requests. Stress in responses. Describing countries. Making comparisons. Expressing opinions. Talking about distances and measurements. Comparative and superlative forms of adjectives. Questions of choice. Taking a general knowledge quiz.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе (бројне методе и технике везане за ELT); групни, тимски и индивидуални рад, консултације.

Литература

1. Richards, C. Ј. with Hull, J. and Proctor, S.: Interchange 1 Third Edition, Cambridge University Press, 2005
2. Raymond, M.: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2007

Облици провјере знања

Предмет је факултативан. Студенти полажу два теста и два диктата.

Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама