Енергетски парни котлови – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 45 + 30 5
Наставници

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Основи котлова - положен предмет

Циљ изучавања предмета

Постизање академских компетенција из области енергетских парних котлова (у свим фазама животног циклуса ових постројења). Овладавање теоријским знањима о трансформацији хемијске енергије горива у топлотну енергију водене паре. Стицање способности за пројектовања и имплементације механизма за сигурност и безбједност рада енергетских парних котлова, са пратећим мониторингом на здравље људи и околину. Развијање способности за тимски рад.

Исход учења

Академска темељна знања о процесима који се дешавају у енергетским парним котловима (мљевење угља и сагоријевање у ложишту, зашљакивање и запрљање грејних површина, преношење топлоте са предајника на пријемник, струјање медиујума: воде, паре, ваздуха и димних гасова). Стицање теоријских и практичних знања за примјену адекватних техника у свим фазама животног циклуса енергетских парних котлова (планирање, инжењеринг пројектних подлога и захтјева, пројектовање, изградња компоненти и монтажа, подешавања и пробни рад, примопредајна, гарантна и експлоатациона испитивања, експлоатација и одржавање, реконструкција, ревитализација и модернизација) неопходних за развој и реализацију квалитетног производа (електричне и топлотне енергије, технолошке паре) у различитим областима (електроенергетски системи, индустријски и процесни системи). Способност пројектовања и имплементације механизма за сигурност и безбједност рада енергетских парних котлова, са пратећим мониторингом на здравље људи и околину. Способност тимског рада и комуникације у тимовима са хетерогеним специјалистичким саставом и презентовања властитих професионалних активности и резултата за аудиторијум који нема специјалистичка знања из ове области.

Садржај предмета

Теоријска настава: Топлотне шеме парних енергетских котлова. Рециркулација продуката сагоријевања. Зашљакивања и прљања грејних површина. Термички прорачун парних котлова. Размјена топлоте у парним котловима. Конструкција грејних површина парних енергетских котлова. Материјални и топлотни биланс и термички прорачун грејних површина парног котла. Угљени прах и системи за припрему угљеног праха. Процеси у млину. Топлотни и материјални биланс млинског сушења. Конструкције млинова и сепаратора. Горионици за угљени прах. Основе динамике сагоријевања у ложишту парног котла. Аеродинамички прорачун парних котлова и избор вентилатора. Основе хидродинамике парних котлова. Водни режим парног котла, напојна и котловска вода. Сепарација влаге. Основе прорачуна чврстоће елемената котлова. Аутоматско регулисање парних котлова. Корозија, хабање и чишћење грејних површина парног котла. Технички прописи и инспекцијски надзор.
Практична настава: Аудиторне вјежбе и рачунски примјери пређеног градива (Зашљакивања и прљања грејних површина. Размјена топлоте у парним котловима. Шеме, материјални и топлотни биланс, термички и аеродинамички прорачун грејних површина парног енергетског котла. Прорачун чврстоће елемената парних котлова.) Домаћи задатак: За задату шему котла и гориво, извршити: прорачун зашљакивања, димензионисање и прорачун размијењене топлоте грејних површина. Извршити аеродинамички или механички прорачун грејних површина. Урадити у стандардној размјери цртеж парног котла, са потребним пресјецима. Екскурзија: Упознавање конструкција и начина рада енергетских парних котлова и помоћних постројења неопходних за рад котла, посјетом једној/двије термоелектране.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, препоручена литература, аудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, рачунарска подршка. Самостална израда и презентација домаћег задатка. У оквиру наставе студент ће се упознати са енергетским парним котловима и помоћним постројењима неопходним за њихов рад, посјетом једној/двије термоелектране.

Литература
 1. Бабић, В.: Писани изводи из предавања из енергетских парних котлова
 2. Бркић, Љ., Живановић, Т.: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2014.
 3. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2014.
 4. Живановић, Т., Бркић, Љ., Туцаковић, Д.: Прорачун постројења за припрему угљеног праха, Машински факултет, Београд, 2005.
Облици провјере знања

Оцјена домаћег задатка, два колоквијума у форми писменог испита и завршни усмени испит. Активности на настави се процјењују израдом кратких тестова у току наставе.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Домаћи задатак 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама