Енергетски парни котлови
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са функционисањем и теоријским основама прорачуна појединих дијелова и цијелог котла. Посебна пажња се обраћа да се студент оспособи за самостално извођење термичког прорачуна парног котла као и прорачун, избор и експлоатацију појединих подсистема парног котла.

Исход учења

На овом предмету студент добива неопходна знања за избор, пројектовање и експлоатацију енергетских парних котлова. У оквиру домаћег задатка, студент се оспособљава за извођење потребних прорачуна и пројектовање парних котлова.

Садржај предмета

Материјални биланс сагоријевања. Рециркулација продуката сагоријевања. Одређивање коефицијента вишка ваздуха. Топлотна шема котла. Материјални и топлотни биланс и термички прорачун грејних површина парног котла. Карактеристике и системи за припрему угљеног праха. Млинови угља и сепаратори. Топлотни биланс постројења за припрему угљеног праха. Регулациони дијаграм млина.
Ложишта и горионици парних котлова за сагоријевање угљеног праха. Основне карактеристике струјања мјешавине воде и паре. Сепарација влаге. Водни режим котла. Хидродинамика испаривача са природном циркулацијом и грејних површина са струјањем једнофазног флуида. Аеродинамички прорачун. Арматура парног котла. Управљање парним котловима. Мјерење и регулација парног котла. Утицај рада на околину. Уређаји за пречишћавање димног гаса. Материјали за израду елемената парних котлова. Технички прописи и инспекцијски надзор.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе и консултације. Самостална израда домаћег задатка /термички прорачун парног котла и израду његовог цртежа/. Предвиђена је посјета фабрици која има парне котлове и упознавање са радом и одржавањем енергетских парних котлова.

 

Литература
 1. Бркић, Љ., Живановић, Т.: Парни котлови, Машински факултет Београд, 2007.
 2. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет Београд, 2008.
 3. Гулич, М., Бркић, Љ., Перуновић, П.: Парни котлови, Машински факултет Београд, 1991.
Облици провјере знања

У форми домаћег задатка, студент самостално, ради термички прорачун парног котла и црта комплетан цртеж котла. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама