Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 45 + 30 6
Наставници

Петар Гвероредовни професор

Горан Јањићванредни професор

Данијела Кардашвиши асистент

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са концептима, принципима и методама енергетског менаџмента. Циљ предмета је да се студенти изучавањем овог предмета упознају са енергетском ефикасношћу у системима за производњу топлотне и електричне енергије, дистрибуцији топлотне и електричне енергије и сектору потрошње топлотне и електричне енергије. Овладавање начинима коришћења принципа и технологија енергетске ефикасности у пракси.

Исход учења

Студент ће бити у стању да састави SWOT матрицу на основу информација добијених провођењем стратешке анализе, креира модел реалних процеса енергетског система, да примјени адекватну методологију за имплементацију система енергетског менаџмента у пословном систему и идентификује битне енергетске индикаторе. Студент добија јасну представу о принципима и технологијама енергетске ефикасности који се користе у сектору производње топлотне и електричне енергије, дистрибуције топлотне и електричне енергије и у сектору потрошње топлотне и електричне енергије. Стечена знања могу да се користе за анализе, пројектовање, избор опреме, експлоатацију и одржавање енергетских система. Студент ће бити у стању да уради енергетски преглед и користи друге алате за анализе и успоставу енергетског менаџмента. Стечена знања омогућавају израду анализа трошкова и добити.

Садржај предмета

Процеси менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола). Планирање у енергетици. Мјерење ефективности и ефикасности система менаџмента. Стандардизација и интеграција система менаџмента. Методе за моделирање и приказ процеса и енергетских токова у систему. Систем енергетског менаџмента и његова имплементација у организацији. Енергетски индикатори.
Општи принципи енергетских менаџмента и енергетске ефикасности у системима, постројењима и уређајима. Регулатива и политика енергетске ефикасности ЕУ и домаћа. Енергетска ефикасност у системима за производњу топлотне и електричне енергије. Когенерација и тригенерација. Складиштење енергије, трансмисија и дистрибуција. Енергетска ефикасност у сектору потрошње енергије. Електроенергетски системи и расвјета. Енергетска ефикасност у индустрији, топлотна енергија, расхладни системи, компримирани ваздух. Енергетска ефикасност у зградарству, системи гријања и климатизације. Енергетски прегледи. Анализа трошкова и добити. Утицај на животну средину и трошкови енергије.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске, лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Предвиђена је посјета пословним системима, примјерима добре праксе у управљању енергијом.

Литература
 1. Morvay, Z., Gvozdenac, D.: Applied Industrial Energy and Environmental Management, IEEE, Willey, 2008.
 2. Kreith, D. F., Goswami, Y.: Handbook on Energy Efficiency and Renewable Energy, CRC Press, 2007.
 3. Гверо, П., Миловановић, З., Петровић, П.: Енергетска ефикасност. Скрипта (у припреми)
Облици провјере знања

Колоквијум, семинарски рад и завршни испит. Кроз семинарски рад студент рјешава практичан проблем.

Похађање наставе   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама