Енергетска постројења – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање са поступцима за избор типа и врсте, параметара и конфигурације енергетског постројења према захтјеву потрошње енергије, расположивим изворима примарне енергије, енергетским и економским перформансама и другим важним критеријумима. Програм вјежби се заснива на имплементацији одређених практичних знања из програма предмета кроз рјешавање посебних примјера.

Исход учења

Програм обезбјеђује базична знања из енергетских постројења неопходна за рад инжењера у области мехатронике, која омогућују његово брже и лакше уклапање на рјешавању појединих проблема у пракси. Ова компетенција укључује овладавање поступцима за аналитичко и синтетичко разматрање типа и врсте енергетских система.

Садржај предмета

Теоретска настава: Класификација, трансформацијаи акумулација појединих облика енергије. Потрошња енергије у Републици Српској и БиХ у цјелини. Термоенергетска постројења (ТЕП). Основне топлотне шеме и елементи, основна и помоћна постројења. Основе пројектовања ТЕП и избор локације. Утицај на животну средину. Хидроенергетска постројења (ХЕП). Мале хидроелектране (МХЕ). Основне диспозиционе шеме и елементи. Основе пројектовања ХЕП и МХЕ. Утицај на животну средину. Енергетска постројења на обновљивим неконвенционалним изворима. Соларне електране. Вјетроелектране. Геотермалне електране. Електране на биомасу. Гориве ћелије. Либерализација тржишта електричне енергије. Пренос и НОС. Државне и ентитетске регулаторне агенције. Електропостројења на енергетским постројењима (турбо и хидро генератори, трансформатори, разводно постројење, ВН и НН електро постројења. Стратегија развоја енергетских постројења. Енергетска постројења и одржив развој. Еколошки утицај енергетских постројења.

Практична настава:Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе за сваки од енергетских система). Семинарски рад (Израда развијене технолошке шеме термоенергетског/хидроенергетског или обновљивог енергетског постројења, њихов опис и избор макро и микролокације). Лабораторијске вјежбе (Предвиђа показну лабораторијску вежбу са посјетом одабраном енергетском постројењу ради упознавања са главним технолошким системом производње електричне и/или топлотне енергије и најважнијим помоћним технолошким системима).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са топлотним шемама и изведеним карактеристичним термоенергетским или хидроенергетским постројењем обиласком истог на терену.

Литература
 1. Миловановић З.: Енергетска постројења – скрипта, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 2010. год.
 2. Ристић М.: Општа енергетика Машински факултет, Београд, 1981.
 3. CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971.
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена 2 теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене рачунских задатака и извјештаја о посјети одабраном енергетском постројењу.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Питања за први колоквијум

Теоретска питања за први колоквијум

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама