Енергетска постројења
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 3П + В1 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Винко Бабићванредни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне појмове везане за изворе и потрошњу енергије, трансформацију примарних у корисне облике енергије. Такође, студент добија неопходна основна знања о врстама и специфичностима енергетских постројења (хидроелектране, термоелектране, индустријске енергане, термоелектране-топлане, когенеративна постројења, енергетска постројења заснована на неконвенционалним изворима енергије, електро постројења).

Исход учења

Студент добија јасну представу о специфичностима одређених конструктивних рјешења са аспекта избора или пројектовања енергетских система, њихове експлоатације, као и са аспеката одрживог развоја и њихове еколошке прихватљивости. Такође, студент је оспособљен да учествује у припреми процеса одржавања енергетских постројења.

Садржај предмета

Класификација енергије. Примарна енергија. Акумулација енергије. Секундарна енергија. Финална енергија. Трансформације примарних у корисне облике енергије. Рад енергетских построкјења у енергетском систему. Термоенергетска постројења (ТЕП). Основне топлотне шеме и елементи. Основна и помоћна постројења на термоенергетским постројењима. Основе пројектовања ТЕП и избор локације. Утицај на животну средину. Хидроенергетска постројења (ХЕП). Основне диспозиционе шеме и елементи. Мале хиодроелектране. Основне диспозиционе шеме и елементи. Основе пројектовања ХЕП и МХЕ. Утицај на животну средину. Енергетска постројења на обновљивим неконвенционалним изворима. Соларне електране. Вјетроелектране. Геотермалне електране. Електране на биомасу. Гориве ћелије. Либерализација тржишта електричне енергије. Пренос и НОС. Државне и ентитетске регулаторне агенције. Електропостројења на енергетским постројењима (турбо и хидро генератори, трансформатори, разводно постројење, ВН и НН електро постројења. Стратегија развоја енергетских постројења. Еколошки утицај енергетских постројења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са конструкцијом и експлоатацијом изведених карактеристичних енергетских постројења, обиласком истих на терену.

Литература
 1. Миловановић, З.: Енергетска постројења – скрипта, Машински факултет, Бања Лука, 2010.
 2. Михајлов, Ј. В.: Термоелектране „Техничка књига“, Загреб, 1965.
 3. Ристић, М.: Општа енергетика Машински факултет, Београд, 1981.
 4. Пожар, Х.: Основе енергетике „Школска књига“, Загреб, I/1976, II/1978.
 5. Schröder, K.: Grosse dampfkraftwerke „Springer“, Берлин, 1962.
Облици провјере знања

Семинарски рад, два колоквијума и завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Материјал за предавање

Предавања

Материјал за вјежбе

Вјежбе

Провјера

Питања и тест примјери

Додатни материјал

Додатни материјал

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама