Елементи система аутоматског управљања – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 45 + 30 6
Наставници

Михајло Стоjчићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима

Математика I, II и III – одслушани

Циљ изучавања предмета

Стицање теоријских и практичних знања из Аутоматског управљања и о елементима система аутоматског управљања.

Исход учења

Након положеног предмета студент ће моћи схватити значај и разумјети улогу система аутоматског управљања у техници, те разумјети функцију појединих елемената унутар тог система. Такође, биће у стању да идентифуикује потребу увођења ових система у оквиру својих професионалних активности, као и пројектовање мање сложених система.

Садржај предмета

Увод. Примјери система аутоматског управљања. Концепти управљања. Функција преносна система. Математичко моделовање. Одскочни одзив система првог и другог реда. Стабилност. Индустријски ПИД контролери. Контролери: микроконтролери и програмибилни логички контролери. Сензори: сензори помјерања и температуре. Актуатори: DC и корачни мотори. Практична реализација једног позиционог система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и консултације.

Литература
 1. Михајло Ј. Стојчић: Основе аутоматског управљања, Машински факултет, 2012.
 2. Михајло Ј. Стојчић: Сензори и Актуатори (дијелови предавања из Основа мехатронике), Машински факултет, 2009.
 3. Katsuhiko Ogata: Modern Control Engineering, fifth edition, Prentice Hall, 2010.
Облици провјере знања

За полагање испита неопходно је 50 % из сваке од наведених активности.

Настава и активност
на настави
4

Завршни испит 48
   
Колоквијуми 48 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама