Елементи система аутоматског управљања – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 45 + 30 6
Наставници

Михајло Стоjчићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Математика I, II и III – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Стицање теоријских и практичних знања из Аутоматског управљања и о елементима система аутоматског управљања.

Исход учења

Након положеног предмета студент ће моћи схватити значај и разумјети улогу система аутоматског управљања у техници, те разумјети функцију појединих елемената унутар тог система. Такође, бит ће у стању да идентификује потребу увођења ових система у оквиру својих професионалних активности, као и пројектовање мање сложених система.

Садржај предмета

Увод, Примјери система аутоматског управљања, Концепти управљања, Функција преноса система, Математичко моделовање, Одскочни одзив система првог и другог реда, Стабилност, Индустријски ПИД контролери, Контролери: Микроконтролери и Програмибилни логички контролери, Сензори: сензори помјерања и температуре, Актуатори: DC и корачни мотори, Практична реализација једног позиционог система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и консултације.

Литература
 1. Михајло Ј. Стојчић, Основе аутоматског управљања, Машински факултет, 2012.
 2. Михајло Ј. Стојчић, Сензори и Актуатори (дијелови предавања из Основа мехатронике), Машински факултет, 2009.
 3. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, fifth edition, Prentice Hall, 2010.
Облици провјере знања

За полагање испита неопходно је 50 % из сваке од наведених активности.

Настава и активност на настави 4 Испит 48
Колоквијуми 48 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама