Електроника I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 45 + 30 6
Наставници

Бранко Бланушаванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

(1) Упознати студенте се са карактеристикама и принципом рада основних полупроводничких компоненти, диода, биполарних транзистора и FET-ова. (2) Дати студентима основна знања о примјени полупроводничких компоненти у колима појачавача малих сигнала. (3) Дати студентима знања о примјени пролупроводничких компоненти у прекидачким колима. (4) Упознати студенте са карактеристикама регенеративних прекидача и њиховој примјени.

Исход учења

По успјешно завршеном курсу студенти треба да: Знају објаснити основне карактеристике и принципе рада полупроводничких компоненти: диода, биполарних транзистора и FET-ова; Знају објаснити основне карактеристике и принцип рада регенеративних прекидача; Знају реализовати основне појачаваче малих сигнала са биполарним и FET транзисторима; Могу објаснити фунционисање полупроводничких компоненти у прекидачким колима; Знају примјенити полупроводничке компоненте у прекидачком режиму рада; Могу реализовати основна линерана кола са операционим појачавачима.

Садржај предмета

Полупроводници, полупроводник n и p типа, pn спој, диода, Зенер диода. Диодна кола: ограничавачи, уобличавачи и исправљачи. Биполарни транзистор, принцип рада, области рада, поларизација, статичке карактеристике, ограничења. Биполарни транзистор као прекидач, статичка анализа, драјверска и заштитна кола. FET-ови, принцип рада, поларизација, статичке карактеристике, ограничења у раду. МОSFET као прекидач, статичка и динамичка анализа, драјверска и заштитна кола. Снажни MOSFET, IGBT. Основна појачавачка кола са транзисторима. Регенеративни прекидачи, основне карактеристике, принцип рада, преносне карактеристике. Тиристори, врсте тиристора, диак и триак. Појачавачи снаге. Операциони појачавач, основна линеарна кола са идеалним операционим појачавачем.

Методе наставе и савладавања градива

Класична предавања и вјежбе на табли, симулације на рачунару, рад у лабораторији, групне и индивидуалне консултације.

Литература
  1. Милош Б. Живанов, ЕЛЕКТРОНИКА-Компоненте и појачавачка кола, Универзитету Новом Саду, 2001.
  2. Бранко Л. Докић, Енергетска електроника-претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, Академска Мисао, Београд, 2007.
Облици провјере знања
Похађање наставе   Колоквијуми 50 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршна провјера 30 бод.
Лабораторијске вјежбе 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама