Електроника 2 – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 5
Наставници

Бранко Бланушаванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

(1) Упознати студенте се са основним карактеристикама АC/DC претварача-исправљача и DC/AC претварача – инвертора. (2) Упознати студенте са принципом рада ових топологија претварача енергетске електронике. (3) Дати студентима примјере примјене претварача енергетске електронике у мехатроничким системима. (4) Упознати студенте са прекидачким мрежама и стандардним секвенцијалним модулима. (5) Објаснити принцип рада и дати примјере примјене стандардних интегрисаних аналогно-дигиталних конвертора (ADC) и дигитално аналогних конвертора (DAC).

Исход учења

По успјешно завршеном курсу студенти треба да: Знају објаснити основне карактеристике АC/DC претварача-исправљача и DC/AC претварача – инвертора;Препознају могућности примјене претварача енергетске електронике у мехатроничким системима; Анализирају и пројектују прекидачке мреже у минималном облику са основним логичким колима; Разумију стандардне секвенцијалне модуле и примјену стандардних аналогно-дигиталних и дигитално-аналогних конвертора.

Садржај предмета

AC/DC претварачи – исправљачи, принцип рада, топологије, филтри на излазу исправљача DC/AC претварачи – инвертори, једнофазни и вишефазни мосни инвертори, принцип рада, топологије, карактеристике. Амплитудска и хармонијска контрола, примјена PWM-а код монофазних и вишефазних инвертора. DC/DC претварачи, подјела и основне карактеристике, прекидачки DC/DC претварачи. Примјена претварача енергетске електронике у мехатроничким системима.
Логичке операције и логичка кола. Прекидачке функције. Минимизација прекидачких функција. Представљање прекидачких функција помоћу основних логичких кола. Стандардни секвенцијални модули. Принципи аналогно-дигиталне и дигитално-аналогне конверзије и опис рада типичног конвертора.

Методе наставе и савладавања градива

Класична предавања и вјежбе на табли, симулације на рачунару, рад у лабораторији, групне и индивидуалне консултације.

Литература
 1. Бранко Л. Докић, Енергетска електроника – претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, Академска Мисао, Београд, 2007.
 2. Бранко Л. Докић, Предраг Петровић, Бранко Блануша, Енергетска електроника-збирка решених задатака, ЕТФ Бања Лука, Академска мисао Београд, 2006.
 3. Бранко Докић, Дигитална електроника, ЕТФ Бања Лука, Академска Мисао, Београд, 2012.
Облици провјере знања
Похађање наставе   Колоквијуми 50 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 20 бод.
Домаћи задаци 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама