Електромагнетна зрачења
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Мићо Гаћановићванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање са основним врстама електромагнетних зрачења и начину заштите.

Исход учења

Посједовање теоријских знања о електромагнетним пољима и електромагнетном зрачењу, као и вјештина за процјену њиховог утицаја на човјека и за избор и примјену мјера заштите.

Садржај предмета

Основни појмови о зрачењу. Основе ултраљубичастог зрачења. Основе инфрацрвеног зрачења. Основе ласерског зрачења. Основе радиофреквентног зрачења. Основе електромагнетних поља ниских фреквенција. Основе статичких и наизмјеничних магнетних поља. Основе о ултразвуку. Основе о јонизирајућим зрачењима. Ренгенски зраци. Радиоактивно зрачење. Космичко зрачење. Штетна дејства јонизирајућег зрачења. Коришћење нуклеарне енергије. Нуклеарни реактори. Нуклеарне електране. Дозиметрија јонизирајућег зрачења. Заштита од јонизирајућег зрачења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Самостална израда семинарског рада.

Литература
 1. Трбојевић, Н.: Електромагнетна зрачења – скрипта
 2. Марковић, С.: Заштита од јонизујућег зрачења – скрипта
 3. Материјали са предавања и вјежби (скице, слике, графички радови)
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак примјене заштите од електромагнетних зрачења. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова из области елкетромагнетних зрачења. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама