Електрични погони и погонска техника
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 3П + 2В 5
Наставници

Бојан Кнежевићдоцент

Бранко Бланушаванредни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Пројектовање и анализа савремених електромоторних погона.

Исход учења

Студент добија представу о електричним погонима и њиховој примјени у савременим производним и техничким системима. Студент разумије принципе рада основних компоненти елетромоторних погона и начине њиховог повезивања у систем који треба да обавља претходно задате функције и задовољи тражене перформансе и оспособљен је да води пројекте увођења и унапређења савремене погонске технике, у техничким системима, машинама, транспортним уређајима, итд.

Садржај предмета

Њутнова једначина кретања. Инерција. Елементи електричних погона. Статичке карактеристике. Моторски и генераторски режим. Квадранти. Стабилност. Електрични погон као динамички систем. Погони са машинама једносмјерне струје. Струјно и напонски напајани мотори. Механичке карактеристике. Кочење са машинама једносмјерне струје. Претварачи за напајање машина једносмјерне струје. Мотори једносмјерне струје без четкица (БЛДЦ). Динамички модел погона са машином једносмјерне струје. Рачунарска симулација. Погони са асинхроним машинама. Струјно и напонски напајан мотор. Механичке карактеристике. Кочење. Утицај напона и учестаности на радне карактеристике. Скаларно и векторски прављани погони са асинхроним мотором. Претварачи за напајање погона са асинхроним мотором. Вишемоторни погони. Рачунарска симулација скаларно и векторски управљаног погона са асинхроним мотором. Погони са синхроним машинама. Механичке карактеристике. Кочење. Утицај напона и учестаности на радне карактеристике. Претварачи за напајање синхроних машина. Синхрони мотори са перманентним магнетима. Избор мотора за електромоторни погон. Загријавање: губици, критични делови, температурна ограничења. Временске константе загријавања и хлађења. Преоптеретљивост. Врсте режима рада.

Методе наставе и савладавања градива

Класична предавања и вјежбе на табли, видео пројектор, симулације на рачунару, рад у лабораторији (демонстрација), групне и индивидуалне консултације, семинарски радови.

Литература
  1. Вучковић, В.: Електрични погони, Академска мисао, Београд, 1997.
  2. Јефтенић, Б., Васић, В., Орос, Ђ.: Електромоторни погони – збирка решених задатака, Академска мисао, Београд, 2003.
Облици провјере знања

Испит се полаже кроз 2 континуалне провјере: I провјера 50% (погони са машинама једносмјерне струје) и II провјера 50% (погони са асинхроним машинама). Оцјена се закључује на основу континуалних провјера знања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама