Експлоатација и одржавање – ПМ
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Дејан Бранковићдоцент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са теоретским основама процеса одржавања техничких система, стратешким опредјељењима, методама и организацијом одржавања, методама примјене техничке дијагностике, планирањем и управљањем, примјеном информационих технологија, уз коришћење база података, као и оптимизацијом трошкова одржавања.

Исход учења

Студент добија јасну представу о мјесту и улози експлоатације и одржавања техничких система. Студент је оспособљен да, на основу датих метода и организације одржавања, примјеном информационих технологија, уз коришћење база података и доступне методе техничке дијагностике, планира и управља процесом експлоатације и одржавања сложених техничких система. Такође, може адекватно одговорити на неопходне захтјеве везане за сигурност и поузданост у процесу експлоатације и управљања.

Садржај предмета

Увод. Основни појмови и дефиниције. Појам, значај и циљеви одржавања. Технички системи. Производни системи. Ефективност производних система. Радови одржавања. Технолошки поступци. Стратегија и организација одржавања. Планирање и управљање одржавањем. Техничка дијагностика. Контрола квалитета у одржавању. Информациони систем одржавања. Базе података. Термотехнолошки концепт одржавања. Економика одржавања. Производни трошкови одржавања. Инжењерство животног циклуса. Реинжењеринг процеса одржавања. Будућност развоја експлоатације и одржавања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе и консултације. Самостална израда и презентација практичних задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које посједује одржавање као oрганизациону цјелину.

Литература
  1. Миловановић, З.: Одржавање и поузданост техничких система, DQM Монографије „Квалитет и поузданост у пракси“, Књига 3, истраживачки центар, Чачак, 2007.
  2. Себастијановић, С.: Основе одржавања стројарских конструкција, Свеучилиште Јосипа Јурја Стросмаjера у Осијеку – Стројарски факултет у Славонском Броду, Славонски Брод, 2002.
Облици провјере знања

За одабране полазне параметре, студент треба да састави организациону шему одржавање, затим да опише њену везу са осталим организационим цјелинама предузећа, као и начин функционисања. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама