Економија енергије
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Винко Бабићванредни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студенти изучавањем овог предмета се оспособе на економско размишљање о производном и пословном процесу, упознају са врстама и примјеном економских метода у процјени економичности инвестиција и израчунавању цијена енергије.

Исход учења

Студент добија јасну представу о основним принципима економије у енергетици, Студент ће након овог курса моћи да израчуна основне економске параметре неопходне за процјене економичности одређеног пројекта у енергетици. Стечена знања омогућиће студенту да лакше сагледа економске аспекте сложених пројеката у енергетици, као и да разумије и процјени профитабилност пројекта.

Садржај предмета

Енергија и економија. Елементи и циљеви економије у пословању предузећа. Модел тока новца. Временска вриједност новца, дисконтне стопе, обрачун каматне стопе. Пројекција слободног тока новца, пројекција резидуалне вриједности. Показатељи успјешности. Добити и трошкови пројеката, методе отплате. Методи оцјене економске ефикасности инвестиционих пројеката у енергетици. Оцјена пројекта у условима неизвјесности, праг рентабилности, анализа осетљивости, Механизми финансирања. Технике систематске економске анализе, порез на добит, амортизација, инфлација. Елементи пословног плана. Тарифни системи, трошкови производње топлотне и електричне енергије. Цијена енергије, фиксни и варијабилни трошкови. Методологија прорачуна цијена енергије.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне, рачунарске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатака.

Литература
 1. Gottschalk, C. M.: Industrial Energy Conservation, UNESCO Energy Engineering Series, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, UK, 1996.
 2. Turner, W.: Energy Management Handbook, Marcel Dekker, 2004.
 3. Дубоњић, Р., Милановић, Љ.: Инжењерска економија, Машински факултет Београд, 1997.
Облици провјере знања

Семинарски рад: За одабрани енергетски, студент треба да уради анализе и прорачуне, са циљем процјене трошкова и добити у пројекту, рентабилности пројекта, као и процену цијене енергије генерисане у пројекту. Колоквијум се полаже у облику писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Домаћи задатак 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Колоквијуми 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама