Економија енергије – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Како енергија представља један од најважнијих фактора развоја и функционисања привреде и друштва, циљ предмета је да студентима омогући стицање неопходних знања из области расположивости, коришћења постојећих као и изналажења нових извора енергије, као и да се укаже на значај рационалне потрошње енергије, као и на утицај стабилности и сигурности употребе енергије на динамику привредног развоја. Неопходно је спознати законитости бизниса у енергетици, уз разумијевања значаја планирања, управљања и контроле трошкова при трансформацији примарне у финалне облике енергије у односу на користи сваке поједине пословне одлуке. Оспособити студенте за судјеловање у свим пословима менаџмента, самостално или у радној групи.

Исход учења

Студент добија јасну представу о основним принципима економије у енергетици, Студент ће након овог курса моћи да израчуна основне економске параметре неопходне за процјене економичности одређеног пројекта у енергетици. Стечена знања омогућиће студенту да лакше сагледа економске аспекте сложених пројеката у енергетици, као и да разумије и процјени профитабилност пројекта. Разликовати основне категорије пословне успјешности: приходе, расходе и пословни резултат. Утврдити мртву тачку рентабилитета и разумјети оправданост инвестицијских пројеката, исказану основним мјерилима успјешности пословања у енергетици.

Садржај предмета

Теоријска настава: Уводне напомене и појмови. Најважнија економска питања у енергетици. Енергија у свијету данас. Енергија и економија. Економски циљеви у енергетици. Глобална кретања на енергетским тржиштима -производња, потрошња, цијене. Економске реформе у енергетском сектору: регулација и регулаторне реформе, реструктурирање и раздвајање вертикално интегрираних предузећа, либерализација тржишта и приватизација. Економски аспекти производње електричне енергије. Тржиште, тражња и понуда, конкуренција и цијене. Ризици, тржишта и уговори. Организација и либерализација тржишта енергије. Судионици тржишта енергије. Концепције организације енергетских компанија. Елементи и циљеви економије у пословању енергетских компанија. Помоћне услуге. Анализа проведених реформи и нова енергетска стратегија Републике Српске и БиХ у цјелини. Енергетска заједница у југоисточној Европи и позиција БиХ на регионалном електроенергетском тржишту. Правни аспекти и проблеми регулације у енергетском сектору Републике Српске и БиХ у цјелини. Правна регулатива неопходна за прилагодбу енергетског сектора заједничком енергетском тржишту ЕУ. Регулаторна квалитета и институционални капацитети као предувјети успјешног провођења реформи. Искуства изабраних земаља. Модел тока новца. Временска вриједност новца, дисконтне стопе, обрачун каматне стопе. Пројекција слободног тока новца, пројекција резидуалне вриједности. Показатељи успјешности. Добити и трошкови пројеката, методе отплате. Методи оцјене економске ефикасности инвестиционих пројеката у енергетици. Оцјена пројекта у условима неизвјесности, праг рентабилности, анализа осјетљивости, Механизми финансирања. Технике систематске економске анализе, порез на добит, амортизација, инфлација. Елементи пословног плана. Тарифни системи, трошкови производње топлотне и електричне енергије. Цијена енергије, фиксни и варијабилни трошкови. Методологија прорачуна цијена енергије. Утицај преносне или транспортне мреже на цијену енергије. Економске карактеристике енергетског сектора - продуктивност рада у енергетским гранама, коришћење капацитета као фактор економије, цијене енергије и енергетски паритети, транспорт енергије и економија коришћења енергије. Примјена међународног стандарда ISO/DIS 50001 „Систем управљања енергијом. Захтјеви са упутством за употребу“. Инжењерска етика. Стратешка планирања дугорочног развоја у енергетици. Економија загађења. Поставка економских односа на тржишту енергије за остваривање политике очувања климе. Енергетска ефикасност и штедња енергије.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе по областима. Оцјена економских аспеката производње енергије. Испитни примјери). Семинарски рад (Предвиђена је израда оквирне студије оправданости за један енергетски објекат на бази обновљиве или необновљиве енергије). Лабораторијске вјежбе (Примјери коришћења обновљивих енергетских ресурса и њихова економија).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и дјелимично електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном облику, огледни примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада.

Литература
 1. Миловановић, З., Думоњић-Миловановић, С.: Економија енергије, Библиотека DQM монографије „Квалитет и поузданост у пракси, Књига у припреми, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 2015.
 2. Gottschalk, C. M.: Industrial Energy Conservation, UNESCO Energy Engineering Series, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, UK, 1996.
 3. Turner, W.: Energy Management Handbook, Marcel Dekker, 2004.
 4. Дубоњић, Р., Милановић, Љ.: Инжењерска економија, Машински факултет Београд, 1997.
 5. Радоњић, Б., Вујошевић, И.: Економски апекти производње електричне енергије, Енергетика, Матица црногорска, зима 2013./прољеће 2014. стр. 365-402
 6. Nikolić, M., Milanovi, Z., Mandal, Š.: Ekonomika energetike, Ekonomski fakultet, Beograd 2004.
 7. Tainter, J.: Practical Aplications of Ecological Economics, Island Press,1996
 8. Baumol, W., Wallace, E.: The theory of Environmental Pollicy, Prentice Hall, London, 1995.
Облици провјере знања

За одабрани енергетски систем, студент треба да уради анализу економске оправданости, затим да анализира осјетљивост добијених рјешења и изведе закључке о испалтивости дате инвестиције. Колоквијуми се раде у 6-7. и 13-14. недјељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама