Екологија возила
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Жељко Ђурићвиши асистент

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Омогућити техничко схватање сложених утицаја саобраћаја и саобраћајних средстава на окружење.

Исход учења

Након завршеног курса студент ће бити у стању да познаје и процјењује утицај саобраћаја и саобраћајних средстава на окружење током читавог животног циклуса.

Садржај предмета

Теоријска настава: Моторно возило и животна средина Основи сагоријевања и продукти сагоријевања, ото мотора, дизел мотора. Алтернативни погонски системи. Емисија из саобраћајних средстава и квалитет ваздуха. Глобално загријавање. Емисија буке. Рециклинг саобраћајних средстава и њихов животни циклус. Регулатива у смањењу емисије. Горива и њихов утицај на емисију саобраћајних средстава. Катализатори и каталитички конвертори на ото и дизел моторима. Моделирање катализатора на путничким возилима. Дијагностика отказа катализатора.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и консултације. Интерактивни на часовима предавања и вјежби, израда два семинарска рада. Један из области емисије саобраћајних средстава а други из области рециклинга саобраћајних средстава и њиховог животног циклуса.

Литература
 1. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић, С.: Моторна возила – Опрема, Машински факултет у Бања Луци и Крагујевцу, 2008.
 2. Грујовић, А.: Катализатори и системи са катализатором на путничком возилу, Монографија, Машински факултет Крагујевац, 1995.
 3. Пешић, Р.: Истраживања у области мотора СУС – Лабораторија за моторе СУС на Машинском факултету у Крагујевцу у 2000., Монографија, Машински факултет у Крагујевцу, 2000.
 4. Gruden, D.: Traffic and environment, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.
 5. Guibet, J. C., Faure Birchem, E.: Fuels and engines, Technip, 1999.
Облици провјере знања

Завршни семинарски рад подразумијева израду презентације претходна два рада и јавну одбрану исте. Активност на настави се процјењује датим одговорима на постављена питања током одржавања часа.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад-ови 30 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Практична настава 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама