Ефективни производни системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да припреми студента за разумјевање основних принципа и поступака производним системима који обезбјеђују ефикасно извођење пројектованих процеса рада и остварење планираних ефеката.

Исход учења

Студент стиче теоретска и практична знања за потребе пројектовања технологије организације производних система и њихове ефективности. Студент ће бити у могућности да самостално примјењује поступке технологије организације предузећа и обликовање ефективних организационих структура.

Садржај предмета

Основе теорије технологије организације. Тенденције у развоју технологије организације. Мисија и визија индустријских система. Основни токови у индустријским системима. Основне величине у индустријским системима. Прилаз у обликовању ефективних организационих структура. Принципи у развоју ефективних организационих структура. Подлоге за пројектовање организационих структура. Поступци пројектовања организационих структура. Рационализација процеса рада. Основе ефективности организације предузећа. Мјере ефективности организације предузећа. Идентификација утицаја на организационе промјене.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда пројекта производног система. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које савремено обликоване просторне структуре.

Литература
 1. Зеленовић, Д.: Пројектовање производних система, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003.
 2. Јовишевић, В.: Пројектовање технолошких процеса, Машински факултет, Бања Лука, 2005.
 3. Зеленовић, Д.: Технологија организације индустријских система – предузећа, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2005.
 4. Јовишевић, В.: Ефективни производни системи, скрипта (у припреми)
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак пројектовања организационе структуре предузећа и врши анализу ефективности исте а затим врши презентацију пројекта. Два колоквијума, средином и крајем семестра су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Израда пројекта 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама