Динамика возила – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 5
Наставници

Јованка Лукићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Meхaникa I, Meхaникa II, Meхaникa III, Математика I и Математика II

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознавање студената са математичким моделовањем кретања возила. Циљ је да се студенти упознају са раванским кретањем возила и успоставе везу између сила и кретања возила које те силе узрокују.

Исход учења

Студенти ће након савладаног предмета бити у стању да успоставе математички модел раванског кретања возила, такође ће бити у стању да рјешавају једначине кретања на основу познатих сила. Моћи ће да одреде силе које дјелују на возило ако је познат закон кретања (други задатак динамике).

Садржај предмета

Основни појмови раванског кретања возила. Инерциони и неинерциони координатни систем. Њутн-Ојлерове једначине кретања возила. Систем сила који дјелује на возило при раванском кретању. Силе на точку и силе које дјелују на возило. Бочна сила на точку. Модел возила са два точка (бицикл модел) за дефинисање једначина раванског кретања. Динамика модела возила са два точка. Кретање возила у кривини с константним радијусом закретања. Линеаризација једначина кретања. Осцилације возила. Лагранжев приступ и дисипативна функција. Сопствене фреквенције и модови осциловања. Принудне осцилације. Попречне осцилације возила (галопирање). Подужне осцилације возила (љуљање). Модел осциловања возила са седам степени слободе.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, вјежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија основне информације. На вјежбама студенти стичу практична знања и вјештине. Студенти израђују самосталне семинарске задатке који обухватају и интегришу стечена знања.

Литература
 1. Јанковић, Д., Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001.,
 2. Симић, Д.: Моторна возила, Научна књига, Београд, 1988.,
 3. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 2: System Design, Springer, 2009.
Облици провјере знања
Похађање наставе 5 Колоквијум 2. 35
Активност на настави Завршни испит 25
Колоквијум 1. 35 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама