Динамика возила
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада теоријске основе динамике возила.

Исход учења

Кандидат који је положио испит треба да зна да постави модел кретања возила. Такође, треба да усвоји основне појмове: о пнеуматику (пријањање, клизање, утицај на подужну и бочну стабилност, контролу управљања), основе динамике кочења и управљања.

Садржај предмета

Увод у динамику возила. Инерциони и неинерциони координатни систем. Положај тежишта возила. Момент инерције. Аеродинамичке силе и моменти. Дисрибуција оптерећења подлоге. Укупни отпори кретања. Кочење. Рад и снага кочења. Расподjелa сила кочења. Приањање и клизање. Снага потребна за кретање. Снага на точку. Максимална снага која се може пренијети на подлогу. Максимална брзина. Подуправљивост и предуправљивост. Стабилност возила.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 1: Components Design, Springer, 2009.
 2. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 2: System Design, Springer, 2009.
 3. Тодоровић, Б. Ј.: Кочење моторних возила, Машински факултет, Београд, 1988.
 4. Jazar, N. R.: Vehicle Dynamics: Theory and Application, Springer, 2008.
Облици провјере знања

Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Присуство настави   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама