Динамика судара возила
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Александра Јанковићванредни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Машински инжењери чије је интересовање усмјерено на моторна возила, морају да знају динамику удара примјењену на учеснике у саобраћају, аутомобиле свих категорија и пјешаке. Циљ таквог приступа динамици удара је укључивање у послове везане за пројектовање каросерије у смислу познавања граничних сила, послове реконструкције саобраћајне незгоде и безбједности саобраћаја уопште. Ово је подлога за моделирање судара возила и испитивање њихове агресивности. Овај предмет треба да буде комплементаран са методама вјештачења саобраћајних незгода које, својим методама, врше инжењери друмског саобраћаја.

Исход учења

Студент влада основним законима механике удара и судара недеформабилних тијела. Стиче знања о процесима судара реалних учесника у саобраћају, о утицају структуре аутомобила на фазу компресије и фазу реституције при удару. Зна начин извођења и употребу резултата crash тестова. Зна примјену једначина механике удара у функцији одређивања долазне и одлазне брзине учесника у саобраћајној незгоди и то за различите врсте и типове судара.

Садржај предмета

Теоријска настава: Механика удара (количина кретања, момент количине кретања, удрани импулс, кинетичка енергија при удару и судару). Типови судара два возила. Удар возила у непокретну баријеру. Квантифицирање удара, еквивалентна брзина. Чеони, бочни, задњи удар. Превртање возила. Слетање са пута. Мјере деформационих помјерања возила у различитим ситуацијама. Индекси деформације. Судар аутомобил – двоточкаш. Судар аутомобил – пјешак. Судар двоточкаш – пјешак.
Практична настава: Вежбе, самостални радови базирани на реалним подацима саобраћајних незгода на тему утицаја концепције возила на понашање у чеоном судару.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и консултације. Интерактивни рад на часовима предавања и вјежби, израда два семинарска рада. Израда Истраживачког рада. Предавања: 3, Вежбе: 0.6, Други облици наставе: 0.4, Студијски истраживачки рад: 0, Остали часови 1.

Литература
  1. Јанковић, А., Симић, Д.: Безбедност аутомобила, пог. 3, 8 и 10, ДСП – мехатроник, Крагујевац, 1996.
Облици провјере знања
Похађање наставе   Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Колоквијуми 35 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама