Динамика машина и нумеричке методе
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 5
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Отпорност материјала, Механике III – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предавања је овладати методама моделирања, анализе и идентификације динамичких система и параметара осциловања система.

Исход учења

Студент ће бити у стању да креира механички модел на основу физичког модела система, да постави диф. једначине осциловања дискретног и континуалног модела (МКЕ) система, да ријеши једначине осциловања и одреди осцилаторне параметре система. Такође ће бити у стању да коришћењем модела експерименталне модалне анализе и примјеном модалних анализатора (мјерни уређаји) изврши идентификацију параметара система. (масе, крутости, пригушења, властите форме осциловања).

Садржај предмета

Осцилације масе са једним степеном слободе кретања. Слободне осцилације. Пигушене осцилације. Принудне осцилације. Резонанција, значај и примјери. Осцилације система са више степени слободе кретања. Матрица маса, матрица крутости и матрица пригушења. Методе рјешавања диференцијалних једначина система. Moдална анализа – увод. Главне координате, генералисане масе и крутости, модално пригушење. Експериментална модална анализа. Метода коначних елемената. Дискретизација континуума и елементарне матрице коначних елемената. Локалне и глобалне координате, трансормације. Креирање матрица система и диференцијалних једначина система, рубни услови. Идентификација система. Експлицитна и имплицитна идентификација параметара система. Идентификација параметара система из једне колоне матрице еластичности. Идентификација параметара система из потпуне матрице еластичности. Примјери идентификације параметара – ротор.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског задатка.

Литература
  1. Dresig, H., Holzweißig, F., Rockhausen, L.: Maschinendynamik, Springer Verlag, Berlin, 2007.
  2. Kraemer, E.: Maschinendynamik, Springer Verlag, Berlin, 1984.
Облици провјере знања

Семинарски рад захтијева од студента да за задану механичку структуру (греда, конзола, рам) студент уради FEM модел, да постави диференцијалне једначине осциловања и одреди главне форме осциловања. Помоћу модалног анализатора за дату структуру снимити колону или врсту матрице еластичности и извршити параметарску идентификацију система. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рачунско рјешавање задатих осцилаторних проблема. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми  40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 20 бод.
Семинарски рад 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама