Бука и вибрације – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 30 + 30 5
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области механичких и звучних осцилација, у циљу стварања услова за професионално бављење феноменима бука и вибрација, неизбјежним пратиоцима и саставним аспектима савремених техничких система.

Исход учења

Студент је оспособљен да анализира и рјешава проблеме у области заштите од вибрација и буке у животној и радној средини. Стечено знање користи у стручним предметима и инжењерској пракси.

Садржај предмета

Вибрације: Основни појмови вибрација. Кинематика вибрација: помак, брзина, убрзање, угаона брзина и убрзање, векторско представљање осцилација. Динамика вибрација. Системи са једним степеном слободе. Слободне осцилације, пригушење, спрезање опруга, принудне осцилације. Принципи изолације вибрација. Системи са два степена слободе. Утицај механичких вибрација на човјека. Основе фреквенцијске анализе вибрација. Бука: Физичка акустика. Основни појмови о звуку. Акустичка таласна једначина, равни, сферни, цилиндрични таласи. Типови звучних извора. Звучна поља. Интензитет звука и густина акустичке енергије. Ниво звука. Субјективна јачина звука. Тежинске криве. Основе фреквенцијске анализе буке. Еквивалентни ниво звука. Критеријум за процјену штетног дејства буке у животној и радној средини. Комунална бука. Простирање буке на отворнемом простору. Слабљење нивоа буке због ефеката средине. Прорачун нивоа саобраћајне буке. Акустика просторија. Сопствене фреквенције ограниченог простора. Коефицијент апсорпције. Вријеме реверберације. Звучна изолација. Класификација преграда по конструкцији. Оцјена звучне изолације преграде.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова. На лабораторијским вјежбама студентима се демонстрирају методе мјерења и објашњавају могућности опреме и софтвера за рјешавање проблема из области буке и вибрција.

Литература
 1. Цветковић, Д., Прашчевић, М.: Бука и вибрације, Издавачка јединица Универзитета у Нишу.
 2. Правна регулатива ЕУ: Директиве 89/655/ЕЕЦ, 2000/14/ЕЦ, 2002/49/ЕЦ и 2003/10/ ЕЦ, Брисел, ЕУ.
 3. Хартог, Д.: Вибрације у машинству, Грађевинска књига, Београд
 4. Узуновић, Р.: Заштита од буке и вибрација, Лола институт, Београд.
 5. Сепарати предавања за наставни предмет Бука и вибрације, Машински факултет Бања Лука
Облици провјере знања
 • активност на настави се оцјењује са 5 поена, један самостални задатак се оцјењује са 5 поена
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму).
 • завршни испит 50 поена
Похађање наставе   Колоквијуми I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Графички рад 5 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама