Бука и вибрације
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 2П + 2В 5
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области механичких и звучних осцилација, у циљу стварања услова за професионално бављење феноменима бука и вибрација, неизбјежним пратиоцима и саставним аспектима савремених техничких система.

Исход учења

Студент је оспособљен да анализира и рјешава проблеме у области заштите од буке у животној и радној средини. Стечено знање користи у стручним предметима и инжењерској пракси.

Садржај предмета

Основнни појмови вибрација. Кинематика вибрација: помак, брзина, убрзање, угаона брзина и убрзање, векторско представљање осцилација. Динамика вибрација. Системи са једним степеном слободе. Слободне осцилације, пригушење, спрезање опруга, принудне осцилације. Принципи изолације вибрација. Системи са два степена слободе. Утицај механичких вибрација на човјека. Основе фреквенцијске анализе вибрација. Физичка акустика. Основни појмови о звуку. Акустичка таласна једначина, равни, сферни, цилиндрични таласи. Типови звучних извора. Звучна поља. Интензитет звука и густина акустичке енергије. Ниво звука. Субјективна јачина звука. Тежинске криве. Основе фреквенцијске анализе буке. Еквивалентни ниво звука. Критеријум за процјену штетног дејства буке у животној и радној средини. Комунална бука. Простирање буке на отвореном простору. Слабљење нивоа буке због ефеката средине. Смањење нивоа буке баријерама и зеленилом. Прорачун нивоа саобраћајне буке. Акустика просторија. Сопствене фреквенције ограниченог простора. Коефицијент апсорпције. Вријеме реверберације. Звучна изолација. Класификација преграда по конструкцији. Оцјена звучне изолације преграде.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова. На аудиторним вјежбама студентима се приказују могућности опреме и софтвера за рјешавање проблема из области буке и вибрација.

Литература
 1. Цветковић, Д., Прашчевић, М.: Бука и вибрације, Издавачка јединица Универзитета у Нишу.
 2. Хартог, Д.: Вибрације у машинству, Грађевинска књига, Београд
 3. Узуновић, Р.: Заштита од буке и вибрација, Лола институт, Београд
 4. Сепарати предавања за наставни предмет Бука и вибрације, Машински факултет Бања Лука
Облици провјере знања
 • активност на настави се оцјењује са 5 поена, један самостални задатак се оцјењује са 5 поена,
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму),
 • завршни испит 50 поена.

Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поен.

Похађање наставе   Графички рад 5 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Материјали са предавања

Бука и вибрације - скрипта

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама