Биомеханика
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из биомеханике неопходних за разумевање стручно-апликативних предмета у домену заштите на раду.

Исход учења

Способност примене теоријског знања из биомеханике у ергономском пројектовању, процјени безбједности и ризика при извођењу радних операција, као и у провођењу мјера заштите човјека.

Садржај предмета

Увод. Методологија научног истраживања у биомеханици. Елементи човечијег система за кретање - скелетномускулаторни апарат. Механичке особине скелетномускулаторног апарата. Подјела према могућностима кретања. Број степени слободе. Статика биомеханичког система. Одређивање координата тежишта тјела и дјелова тјела (система и појединачних елемената система). Равнотежни положаји. Стабилност равнотежног положаја. Динамика биомеханичког система – анализа покрета. Успостављање кретања. Инерцијални и неинерцијални координатни системи. Кинетички ланци, отворени и затворени. Динамика човечијег система у потенцијалном пољу. Транслаторно кретање – праволинијско и криволинијско. Обртање око непомичне осе. Судар, удар. Бестежинско стање. Стабилност кретања. Људско тијело – осцилаторни систем. Напонско и деформационо стање. Врсте напрезања и критеријуми оптерећења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада.

Литература
 1. Medved, V.: Measurement of Human Locomotion, CRC Press, Boca Raton, 2001.
 2. Mejovšek, M.: Dinamička analiza gibanja u športu, U: Športska medicina (ur. M. Pećina i S. Heimer), Naprijed, Zagreb, 1995.
 3. Nikolić, V., Hudec, M.: Principi i elementi biomehanike, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана тог рада. Полагање колоквијума након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит након на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама