Безбједност у технолошким системима – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 30 + 30 5
Наставници

Биљана Врањешвиши асистент

Борислав Малиновићдоцент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања неопходних за анализу технолошких система са аспекта безбједности и заштите на раду.

Исход учења

Знања а и вјештине за примјену метода, методологије и поступака прикупљања, обраде података и примјене резултата истраживања утицаја технолошких система на безбједност и заштиту здравља радника.

Садржај предмета

Карактеристике и функционисање технолошких система. Елементи технолошких система од значаја за процјену ризика. Критеријуми за оцјену ризика угрожавања здравља радника у технолошким системима. Избор улазних елемената технолошких система (шеме технолошких процеса, технолошке опреме, сировина и помоћних материјала, енергије, начина транспорта материјала, макро и микролокације) од значаја за безбједност и заштиту здравља радника. Посљедице промјена у токовима материје, енергије и информација на квалитет радне средине. Одређивање критичних контролних тачака карактеристичних технолошких процеса металургије, хемијске, петро-хемијске, прехрамбене индустрије, у погледу безбједности и заштите здравља радника. Примјена мјера заштите и техничких рјешења у циљу повећања нивоа безбједности технолошких система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Предвиђена је посјета предузећима да би се студенти могли упознати са системима безбједности технолошких система.

Литература
  1. Анђелковић, Б., Крстић, И.: Технолошки процеси и животна средина, Jугoслoвeнски сaвeз друштaвa инжењера заштите, ФЗНР Ниш, 2002.
Облици провјере знања

Кроз израду семинарског рада студент рјешава практичан задатак примјене безбједности у технолошких система. Семинарски рад се брани и оцјењује.
Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме ( 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе   Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 50
Семинарски рад 5 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама