Безбједност у технолошким системима
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 2П + 2В 5
Наставници

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања неопходних за анализу технолошких система са аспекта безбједности и заштите на раду.

Исход учења

Знања и вјештине за примјену метода, методологије и поступака прикупљања и обраде података и презентације резултата истраживања утицаја технолошких система на безбједност и заштиту здравља радника.

Садржај предмета

Карактеристике и функционисање технолошких система. Елементи технолошких система од значаја за управљање ризиком. Критеријуми за оцјену ризика угрожавања здравља радника у технолошким системима. Избор улазних елемената технолошких система (шеме технолошких процеса, технолошке опреме, сировина, и помоћних материјала, енергије, начина транспорта материјала, макро и микро локације) од значаја за безбједност и заштиту здравља радника. Посљедице промјена у токовима материје, енергије и информација на квалитет радне средине. Одређивање критичних контролних тачака карактеристичних технолошких процеса металургије, хемијске петро-хемијске и прехрамбене индустрије, у погледу безбједности (заштите) здравља радника. Примјена мјера заштите и техничких рјешења у циљу повећања нивоа безбједности технолошких система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Самостална израда семинарског рада. Предвиђена је посјета у два до три предузећа да би се студенти могли упознати са системима безбједности технолошких система.

Литература
  1. Анђелковић, Б., Крстић, И.: Технолошки процеси и животна средина, Факултет заштите на раду, Ниш, 2002.
  2. Трбојевић, Н.: Процеси стандардизације у производним системима, Машински факултет, Бања Лука, 2003.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак примјене безбједности у технолошком поступку. Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова из области безбједности у технолошким системима. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама