Безбједност саобраћаја – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Сагледавање комплексности и мултидисциплинарности проблематике безбедности у саобраћају. Сагледавање безбедности саобраћаја кроз интегрисани систем техничких наука (машинство, грађевина), фундаменталних дисциплина (математичке методе моделирања и математичка статистика), медицине (биомеханика) и друштвених наука (право, економске анализе).

Исход учења

Оспособљавање за примјену стечених знања студената за рјешавање конкретних проблема везаних за безбједност саобраћаја. Могућност стручног сагледавања сложених узрока и законитости настајања саобраћајних незгода. Вредновања безбједности саобраћаја. Развој способности студената да разумију синергијске утицаје система одговорних за безбједност возила на параметре активне, пасивне и каталитичке безбједности моторних возила. Развој критичког приступа у анализи рада безбједносних система на возилима у погледу недовољно јасне одређености услова у којима испуњавају своју функцију циља, могућег збуњивања возача током њиховог рада као и јасно разумијевање њихових ограничења у раду и утицају на безбједност возача, возила и саобраћаја. Да имају развијене вјештине и технике којима могу да рјешавају различите инжењерске проблеме у овој области.

Садржај предмета

Предмет изучавања и методи безбједности саобраћаја. Феноменологија и етиологија саобраћајних незгода. Фактори безбједности саобраћаја. Саобраћајне незгоде. Посљедице саобраћајних незгода. Вредновања у области безбједности саобраћаја. Извршиоци саобраћајних незгода. Квантифицирање узрока саобраћајних незгода: објективни, технички, природни, друштвени и људски фактор безбједности саобраћаја. Безбједност возила као дио комплекса система безбједности саобраћаја. Основни захтјеви за возило у смислу његовог прилагођавања возачу и околини .Утицајни параметри на безбједност возила. Концепција, мисија, задаци и начина функционисања система безбједности на возилу. Правилници и директиве у области безбједности возила. Безбједност саобраћаја и друштвена заједница. Мјере активне безбједности на путевима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка.

Литература
 1. Липовац, К.: Безбједност саобраћаја, Саобраћајни факултет, Београд, 2008.
 2. Јанковић, А., Симић, Д.: Безбедност аутомобила, СКВЕР, Крагујевац, 1996.
 3. Драгач, Д.: Безбедност друмског саобраћаја, Саобраћајни факултет, Београд, 1995.
Облици провјере знања

Израда пројектног задатка, Израда лабораторијских вјежби. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 30 бод.
    Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама