Безбједност при грађевинским радовима – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 30 + 30 4
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање студента с основним појмовима, врстама грађевинских радова. Упознавање са системом претходних и текућих мјера заштите на раду у грађевинарству.

Исход учења

Након успјешно савладаног програма предмета, и упознавање са прописаним стандардима и нормама студент ће усвојити потребна знања заштите на раду при извођењу грађевинских радова.

Садржај предмета

Извођење грађевинских радова и прописани принципи заштите при раду (земљани радови, зидарски радови, тесарски радови, скеле, радови на бетонирању, армирачки радови, тесарски радови, фасадерски радови, рад на висини,..). Програмирање заштите на раду. Елаборати заштите на раду. Грађевинске машине и безбједност рада са машинама. Остали грађевински радови и мјере заштите. Повремени прегледи градилишта. Објекти намијењени за радне и помоћне просторије. Грађевински аспекти безбједности, пројектно-техничка документација, конструкцијска стабилност. Обавезе инвеститора, пројектанта, извођача радова и корисника објекта у примјени правила заштите на раду. Путеви за евакуацију и енергетске инсталације. Водовод и канализација, водоводна мрежа, снабдијевање водом, одвод отпадних вода, пречишћавање и уклањање штетних отпадака. Системи заштите од: топлотног и енергетског зрачења. температура, релативна влажност и брзина струјања ваздуха. Врсте расвјета. Мјере заштите у помоћним просторијама. Лична заштитна средства у грађевинарству.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета градилишту.

Литература
 1. Тодић, М.: Безбједност при грађевинским радовима, МФ Бањалука, 2009.
 2. Ћировић, Г., Лазић-Војиновић, С.: Безбједност и заштита здравља на раду у грађевинарству, ВГГШ у Београду, 2009.
 3. Данчевић, Д.: Заштита на раду на градилишту, Ниш, Заједница завода за заштиту на раду, 1970.
Облици провјере знања

Израда графичког рада, одбрана рада. Полагање колоквијума у након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 50
Семинарски рад 5 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама