Безбједност при грађевинским радовима
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 2П + 2В 5
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање студента с основним појмовима, врстама грађевинских радова. Упознавање са системом претходних и текућих мјера заштите на раду у грађевинарству.

Исход учења

Након успјешно савладаног програма предмета, и упознавање са прописаним стандардима и нормама студент ће усвојити потребна знања заштите на раду при извођењу грађевинских радова.

Садржај предмета

Извођење грађевинских радова и прописани принципи заштите при раду (земљани радови, зидарски радови, тесарски радови,скеле, радови на бетонирању. армирачки радови). Програмирање заштите на раду. Елаборати заштите на раду. Грађевински стројеви и сигурност рада са стројевима. Остали грађевински радови и мјере заштите. Повремени прегледи градилишта. Објекти намјењени за радне и помоћне просторије. Грађевински аспекти сигурности, пројектно-техничка документација, конструкцијска стабилност. Обавезе инвеститора, пројектанта, извођача радова и корисника објекта у примјени правила заштите на раду. Путеви за евакуацију и енергетске инсталације. Водовод и канализација, водоводна мрежа, снабдијевање водом, одвод отпадних вода, пречишћавање и уклањање штетних отпадака. Системи заштите од: топлотног и енергетског зрачења. температура, релативна влажност и брзина струјања зрака. Врсте расвјета. Мјере заштите у помоћним просторијама.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета произвођача судова и постројења под притиском.

Литература
 1. Тодић, M.: Безбједност при грађевинским радовима, Машински факултет Бања Лука, 2009.
 2. Данчевић, Д.: Индустријски објекти, Институт за документацију заштите на раду, Ниш, 1980.
 3. Данчевић, Д.: Заштита на раду на градилишту, Заједница завода за заштиту на раду, Ниш, 1970.
Облици провјере знања

Израда графичког рада, одбрана рада. Полагање колоквијума у након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама