Безбједност и заштита на раду
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање студента с основним појмовима, стандардима за безбједност у производним индустријским погонима. Критичне тачке у процесној индустрији на којима безбједност радника може бити угрожена у сваком тренутку.

Исход учења

Након успјешно савладаног програма предмета, и упознавање са прописаним стандардима и нормама студент ће усвојити потребна знања којима може утицати да безбједност радника буде на вишем нивоу.

Садржај предмета

Стандарди и принципи за безбједност машина. Узроци и појаве отказа на машинама и уређајима. Општи принципи за пројектовање система заштите на машинама. Специфични аспекти безбједности. Дефиниције опасних зона и безбједносне функције машина, аутоматска заштита. Процјена ризика по оператора на машинама и уређајима. Смањење ризика погодном конструкцијом и уградњом система заштите. Функционисање технолошких система и њихове карактеристике. Критеријуми за оцјењивање ризика угрожавања здравља радника у технолошким системима. Избор улазних елемената технолошких система од значаја за безбједност и заштиту здравља радника. Критичне контролне тачке карактеристичних технолошких процеса металургије. Критичне контролне тачке карактеристичних технолошких процеса металопрерађивачке индустрије у погледу заштите на раду. Критичне контролне тачке карактеристичних технолошких процеса прехрамбене индустрије у погледу заштите на раду. Примјена мјере заштите и техничких рјешења у циљу повећања нивоа безбједности.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета предузећима са типичним технолошким процесима.

Литература
 1. Тодић, М.: Безбједност и заштита на раду, МФ Бања Лука, 2010.
 2. Група аутора: Безбједност и здравље на раду, Бениен, Београд, 2008.
 3. ИСО 18001:1999 Заштита здравља и безбједност на раду.
Облици провјере знања

Израда семинарског рада, одбрана рада. Полагање колоквија након пређених одређених тематских јединица, два колоквија. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Семинарски рад 5 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама