Аутоматско управљање II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 45 + 30 6
Наставници

Михајло Стоjчићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Аутоматско управљање I – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Овладавање студената са теоријским и практичним основама науке о управљању континуалним и дискретним стационарним системима са једним улазом и једним излазом.

Исход учења

Након полагања предмета студент је оспособљен да идентификује проблем, пројектује и практично реализује мање и средње сложене системе аутоматског управљања са једним улазом и једним излазом. При томе користи већ стечена знања из других предмета, а која се односе на ПЛК и микроконтролере.

Садржај предмета

Представљање система у простору стања, Анализа система у простору стања, Синтеза система у простору стања, Дискретни системи: З-трансформација, Представљање дискретних система, Анализа дискретних система, Синтеза дискретних система и дискретни ПИД контролери. На једном практичном проблему и уз коришћење MatLab/SimuLink изврши идентификацију објекта, пројектовање контролера и симулација укупног система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и пројектни задаци.

Литература
 1. Михајло Ј. Стојчић, Основе аутоматског управљања, Машински факултет, 2012.
 2. Михајло Ј. Стојчић, Синтеза линеарних система аутоматског управљања, МФ, 2010.
 3. Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 12. edition, Prentice Hall, 2011.
 4. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, fifth edition, Prentice Hall, 2010.
Облици провјере знања

За полагање испита неопходно је 50 % из сваке од наведених активности.

Похађање наставе: 5 Пројекат: 20
Активност на настави: Завршни испит: 35
Колоквијуми: 40 Укупно: 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама