Аутоматско управљање I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Михајло Стоjчићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Математика I, II и III – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Овладавање студената са теоријским и практичним основама науке о управљању континуалним стационарним системима са једним улазом и једним излазом.

Исход учења

Стечена знања се могу користити у рјешавању конкретних инжењерских проблема, а такође представљају и добру основу за даље праћење Аутоматског управљања II, као и других стручних предмета.

Садржај предмета

Увод, Примјери система аутоматског управљања, Концепти управљања, Представљање система у комплексном и фреквенцијском домену, Математичко моделовање, Анализа прелазног и стационарног одзива система првог, другог и вишег реда, Анализа и синтеза система у комплексном домену, Анализа и синтеза система у фреквенцијском домену, ПИД контролери.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и пројектни задаци.

 

Литература
 1. Михајло Ј. Стојчић, Основе аутоматског управљања, Машински факултет, 2012.
 2. Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 12. edition, Prentice Hall, 2011
 3. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, fifth edition, Prentice Hall, 2010
Облици провјере знања

За полагање испита неопходно је 50 % из сваке од наведених активности.

Похађање наставе 4 бод. Завршни испит 48 бод.
Активност на настави Укупно 100 бод.
Колоквијуми 48 бод.    
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама