Аутоматизација производних процеса
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 2В 5
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са савременим системима за аутоматизацију, управљање и надзор над индустријским системима, као и принципима и алатима за развој и имплементацију таквих система.

Исход учења

Студент добија јасну представу о рачунарској интеграцији производње и кључној улози рачунарски управљаних машина и система. Студент је у стању да користи софтвере и интерфејсе за њихову реализацију, комуникациону и другу опрему за физичку реализацију инфраструктуре за аутоматизацију. Студент је оспособљен да управља аутоматизованим производним процесом и води пројекте увођења и унапређивања рачунарски аутоматизоване производње у предузећу.

Садржај предмета

Кодирање информација, бар кодови, RFID техника. Увод у NC технику. Компоненте NC система (NC осе, хардвер, софтвер, врсте управљања, меморијски модули). NC програм (синтакса и семантика, DIN 66025/ISO 6983, нулте и референтне тачке). Систематика алата за NC машине (врсте, избор и подешавање алата, каталози алата, системи за идентификацију и измјену алата, мјерење и контрола алата). Програмибилни логички контролери (функција, структура). Програмибилни логички контролери (програмирање, умрежавање). LAN – локалне мреже (технике преноса, преносни медији, топологије, приступни поступци, протоколи, брзине преноса, ISO/OSI модел, gateway и bridge). Индустријски LAN – примјери индустријских басева (индустријски ETHERNET, PROFIBUS, INTERBUS, CANBUS, АSinterface и др.). Аквизиција сигнала, надгледање и процесирање догађаја. Управљање процесима, прикупљање података из индустријских процеса. Визуализација процеса, SCADA системи. Прорачуни и извјeштаји, специјалне функције. Телеметрија, ХМI и ММI интерфејси. WEB орјентисани системи. Безбиједност у системима за надгледање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална и групна израда практичних задатка у лабораторији за аутоматизацију. Предвиђена је посјета једном производном предузећу са високим степеном аутоматизације производног процеса.

Литература
 1. Рогић, М., Аутоматизација производних процеса, скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2007.
 2. Wollert, F.: Mikrorechner und Automatisierungstechnik, Technische Universitaet Graz, 2005.
 3. Bender, K., Schiller, F.: Automatisierungstechnik, Technische Universitaet Muenchen 2006.
Облици провјере знања

Студент изводи више лабораторијских вјежби које се оцјењују. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит.

Похађање наставе   Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 30 бод.
Лабораторијске вјежбе 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

План и распоред предавања

План и распоред предавања

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама