Аналогна и импулсна техника
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 1В 4
Наставници

Бранко Докићредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Електротехника

Циљ изучавања предмета

У оквиру овог предмета студенти се упознају са могућностима које су од користи у потпунијем сагледавању комплексних техничких проблема који укључују сегменте Импулсне и аналогне електронике и стичу знања неопходна за тимски рад при рјешавању таквих проблема.

Исход учења

Стечено теоријско и практично знање у познавању аналогне и импулсне технике.

Садржај предмета

Облици несиносуидалних сигнала, Полупроводничке компоненте у прекидачком режиму рада, Кола за обликовање сигнала, Опште карактеристике логичких кола, Елементарна логичка кола (диодна кола, TTL, CMOS, и BиCMOS), Кућишта интегрисаних кола, Компараторска кола, Генератори лин. напона, Бистабилна, Астабилна и моностабилна кола, Основна појачавачка кола, Операциони и инструментациони појачавач, Изолациони појачавачи, Негативна и позитивна повратна спрега, Хармонијски осцилатори, Фреквенцијска карактеристика и стабилност појачавача, Извори напајања у електронским уређајима, анализа електронских кола помоћу рачунара програмски пакет SPICE.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, Менторски Рад. Самостална израда практичних задатка.

Литература
  1. Тешић, С., Васиљевић, Д.: Основи електронике, Наука, Београд, 1994, (одговарајућа поглавља)
Облици провјере знања

Испит се организује у два колоквијума и семинарски рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама