Aлтернативни погонски системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 2В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Жељко Ђурићвиши асистент

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Мотори СУС I – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Упознавање са алтернативним изворима енергије и са возилима која за свој погон користе алтернативне изворе енергије.

Исход учења

Након завршеног курса студент ће бити у стању да познаје алтернативне погонске материјале и алтернативне погонске системе као и да дефинишу карактеристичне елементе за пројектовање и експлоатацију алтернативних погонских система.

Садржај предмета

Теоријска настава: Историјски развој, разлози и перспективе примене алтернативних погонских материјала и система. Алтернативни извори енергије: течни нафтни гас, возила на течни нафтни гас, природни гас, возила на природни гас, етанол, примјена етанола у возилима, биодизел, примјена биодизела у возилима. Возила на хибридни погон. Гориве ћелије, историјски развој, подјела, принцип функционисања. Специфичности појединих типова горивих ћелија. Динамичке карактеристике алтернативних погонских агрегата. Поузданост алтернативних погонских агрегата.
Практична настава: Вјежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања. Интерактивни на часовима предавања и вежби, израда два семинарска рада.

Литература
 1. Веиновић, С., Пешић, Р., Петковић, С.: Погонски материјали моторних возила, Машински факултет Бања Лука, Крагујевац, 2000.
 2. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић, С.: Моторна возила – Опрема, Машински факултет у Бања Луци и Крагујевцу, 2008.
 3. Guibet, J. C.: Fuels and Engines; Vol I, II, Editions Technip, Paris, 1999.
Облици провјере знања

Студенту се оцјењују семинарски задаци које студент ради самостално типа истраживачког рада. Активност на настави се процјењује датим одговорима на постављена питања током одржавања часа. Завршни семинарски рад подразумијева израду презентације претходна два рада и његову јавну одбрану.

Присуство настави 5 бод. Семинарски рад-ови 30 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Практична настава 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама