Алати и прибори I
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Технологија обраде резањем и Обрадни системи за обраду резањем – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је упознавање студента са основним инжењерским приступима у избору и пројектовању алата и прибора који се користе у производној пракси.

Исход учења

На крају завршеног курса студент треба да је оспособљен за самостално пројектовање и избор резних алата и пројектовање стезних прибора.

Садржај предмета

Подјела, врсте и намјена резног алата. Материјали и геометрија алата. Алати за обраду стругањем, алати за обраду бушењем, проширивањем и развртањем, алати у обради глодањем, алати за израду зупчаника, алати за израду навоја. Подјела и класификација прибора. Основе базирања и грешке базиирања. Елементи и механизми за стезање, грешке стезања и грешке израде прибора. Материјали за израду прибора. Основни конструктивни елементи за базирање и стезање. Стандардизација, унификација и типизација стезних прибора. Механизација и аутоматизација стезних прибора. Модуларни прибори. Прибори у флексибилним технолошким структурама.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе и консултације. Израда пројектних задатака из конструкције специјалних алата и прибора. Посјете производним предузећима.

Литература
 1. Ходолич, Ј., Вукелић Ђ.: Прибори, ФТН, Нови Сад, 2008.
 2. Тановић, Љ., Јовичић М.: Алати и прибори, Машински факултет Београд, 2005.
 3. Тадић, Б.: Специјални стезни прибори, збирка рјешених задатака, Машински факултет Крагујевац, 2002.
 4. Зрнић, С.: Конструкција алата за обраду резањем, Машински факултет, Бањалука, 1998.
 5. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вјежби, 2013. (материјал у електронској форми)
Облици провјере знања

Провјера знања се врши праћењем активности студента у току предавања и вјежби, оцјењивањем пројектних задатака, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 бод Колоквијуми (2×15) 30 бод.
Активност на настави 5 бод Пројектни задатак 30 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Материјали са вјежби

Пројектни задаци

000 Projektni zadaci ALATI I PRIBORI 1

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама