Алати и прибори
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је упознавање студента са напредним инжењерским приступима у избору и пројектовању алата и прибора који се користе у производној пракси.

Исход учења

На крају завршеног курса студент треба да је оспособљен за самостално пројектовање и избор резних алата и пројектовање модуларних стезних прибора и брзо рјешавање конкретних задатака у производној пракси.

Садржај предмета

Савремени материјали за израду резних алата. Специфичности у производњи резних алата и стандардизација. Идентификација триболошких процеса на резним алатима. Аутоматизација пројектовања и конструисања алата за обраду резањем. Конструкција и прорачун профилних стругарских ножева. Сложени алати за обраду отвора. Сложени алати у обради глодањем. Прорачун и конструкција провлакача. Прорачун и конструкција алата за израду зупчаника. Управљање и надзор над алатима за обраду резањем. Материјали за израду прибора. Стандардизација, унификација и типизација стезних прибора. Механизација и аутоматизација стезних прибора. Савремени прибори за класичне и НУ машине алатке. Модуларни прибори. Прибори у флексибилним технолошким структурама. Аутоматизација пројектовања прибора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе и консултације. Израда пројектних задатака из конструкције специјалних алата и прибора. Предвиђена је посјета производним предузећима.

Литература
 1. Тановић, Љ., Јовичић М.: Алати и прибори, Машински факултет, Београд, 2005.
 2. Зрнић, С.: Конструкција алата за обраду резањем, Машински факултет, Бањалука, 1998.
 3. Тадић, Б.: Специјални стезни прибори – збирка ријешених задатака, Машински факултет, Крагујевац, 2002.
 4. Chang, T. C., Wysk, R., Wang, H. P.: Computer Aidid Manufaturing, New Jersy, USA, 1998
 5. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вејжби, 2013. (материјал у електронској форми)
Облици провјере знања

Студенти раде три практична задатка који се оцјењују. Два колоквијума, средином и крајем семестра су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 2×15 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Домаћи задаци 2×15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама