Aктуaтoри и сензори – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Бојан Кнежевићдоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из области сензора и актуатора и њихове примјене у индустрији и мехатроници; физичких особина сензора и актуатора; начина повезивања сензора и актуатора у електрично или електронско коло и кондиционирања сигнала са сензора односно ка актуатору.

Исход учења

Упознавање са принципима рада и примјеном сензора и актуатора. Способност симулирања рада сензора и актуатора коришћењем савремених софтверских алата. Способност пројектовања и примјене сензора и актуатора. Способност избора одговарајућег сензора и актуатора за различите намјене.

Садржај предмета

Увод. Принципи рада и коришћење сензора. Врсте сензора: капацитивни, индуктивни, отпорни, термопарови, електромагнетски, на бази Холовог ефекта, пиезоелектрични, оптички сензори... Сензори електричних и неелектричних величина. Интелигентни сензори. Прилагођавање сензорских сигнала. Аналогна и дигитална електронска кола која се користе у мјерним претварачима. Врсте актуатора (електромеханички, хидраулични, пнеуматски) и њихова примјена (светлосни модулатори и детектори; управљачи протоком, прекидачи, вентили…). Кућишта. Савремени интегрисани микроактуатори. Електрични мотори, ротациони и линеарни, електромагнети, математички модели, конструкција, принцип рада. Програмски пакети за симулацију физичких особина сензора и актуатора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. На практичним и свима доступним примјерима показати улогу и примјену актуатора и сензора, те указати њихово синергијско јединство са осталим дијеловима мехатероничког система. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Поповић, М.: Сензори и мерења, ЗЗУИНС Српско Сарајево, 2004.
 2. Поповић, М.: Сензори у роботици, ВЕШ, Београд, 1996.
 3. Поповић, М.: Сензори течности и гасова, ЗЗУИНС Српско Сарајево, 2003.
 4. Вукосавић, С.: Електричне машине, Академска мисао Београд, 2010.
Облици провјере знања

Два домаћа задатка. У једном задатку студент треба да изврши математичко моделовање неког сензора и актуатора, те да укаже на његову функционалну и практичну примјену. У другом задатку студент описује одабрани мехатронички систем, при чему даје његову функционалну и блок шему. Два колоквија и завршни испит. Колоквији имају писмени и усмени дио, а завршни испит је само усмени.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 20 бод.
Домаћи задаци 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама