NC-програмирање и флексибилна аутоматизација – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 4
Наставници

Ђорђе Чичаванредни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Електротехника, Информатика – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основним појмовима, структурама и типовима технике аутоматизације, кao и са NC, RC, fieldbus системима, комуникацијама M2M, HMI, концептима синхронизације и real time оперативним системима и програмским језицима у области флексибилне аутоматизације, као и техникама развоја система аутоматизације.

Исход учења

Студент ће разликовати основне појмове аутоматизације и структуре флексибилних аутоматских система Студент ће бити у стању да користи одговарајуће програмске језике и realtime оперативне системе. Студент ће бити у стању да пројектује и интегрише различите компоненте у реални флексибилни производни систем, те дефинише поступке сигурносне технике и поузданост система.

Садржај предмета

Основни појмови аутоматизације, степени аутоматизације, дијелови система аутоматизације, равни вођења процеса. Уређаји, системи и структуре аутоматизације – рачунари, структуре, хијерархије, дистрибуирани системи, системи са редунданцијом. Периферијски процесни уређаји – сензори и актуатори, приказ процесних података,
Флексибилна аутоматизација, NC управљање: хардвер, софтвер, интерфејси, процесор, постпроцесор, DNC, NC-језици. Поступци програмирања NC машина, мануелно програмирање, рачунарски подржано програмирање, CAD-CAM, CIM. Грешке програмирања, Колизије.
Интеграција робота у продукционе системе. Роботске операције. Флексибилни транспортни системи, Индустријске комуникације (fieldbus, IE), Интерфејси човјек – машина (HMI, SCADA, Augmented Reality), Интерфејси М2М, Интернет ствари (Internet of things, Internet of services), Интелигентна производња, Интелигентне фабрике (Smart Manufacturing, Smart Factory). Спрезање физичког и виртуелног свијета (Cyber-Physical Systems – CPS).
Методе развоја система аутоматизације, концепти моделирања, структуирана RT анализа, oбјектно орјентисано моделирање. Аутоматизација са квалитативним моделима – надзор процеса са квалитативним моделима, Fuzzy – логика и Fuzzy – управљање. Поузданост и сигурност система аутоматизације, основни појмови, техника поузданости, техника сигурности.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског задатка.

Литература
  1. Rudolf Lauber, Peter Göhner: Prozessautomatisierung I и II, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999.
  2. Мирослав Рогић: Подлоге за предавања НЦП и ФА
Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена семинарског рада, оцјена колоквијума, усмени испит.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 40
Активност на настави 5 Завршни испит 20
Семинарски задатак 30 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама